قصـــــــــر عـــــــــــلوم
 
قالب وبلاگ

مديريت آموزش و پرورش شهرستان نيكشهر

                                               سنجش و ارزشيابي تحصيلي                                     مهر آموزشگاه

  مدرسه راهنمايي شبانه روزي شهيد ذوالفقاري

سال تحصيلي:(90_89)

تاريخ امتحان:27/10/89  

ساعت برگزاري:  9صبح

سوالات امتحان درس: علوم تجربي

پايه :  دوم

نوبت :  اول

وقت امتحان : يك ساعت

نام و نام خانو ادگي :

نام پدر :                                                        

شعبه :

...............................................................................................................................................................................................................................

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالات

  1) كداميك از تغييرات زير  فيزيكي است ؟ (5/0)

    الف ) سوختن چوب                         ب ) ترش شدن ماست                         ج ) زنگ زدن آهن                      د ) جوشيدن آب

  2 ) در موتور اتومبيل در كدام مرحله شمع موتور اتومبيل جرقه مي زند ؟ (5/0)

     الف ) مكش                          ب) خروج دود                       ج ) فشرده شدن                     د ) آتش گرفتن 

  3 ) كدام گزينه كاني ثانويه است ؟ (5/0)

    الف ) كلسيت                         ب) كوارتز                        ج ) ميكا                             د ) فلدسپات

  4 ) ب مجموعه نورهاي رنگي كه از پاشيده شدن نور در منشور  بوجود مي آيد. (5/0)

    الف ) پاشيده شدن نور                    ب ) پرتو نور                      ج ) طيف نور                    د ) شكست نور

  5) به قسمتي از زمين كه در زير پوسته قرار گرفته است .......................... مي گويند . (5/0)

  6 ) جابه جايي موج در يك محيط را .......................... مي ناميم . (5/0) 

  7) به موادي كه آغاز كننده ي يك تغيير شيميايي هستند ......................... گفته مي شود . (5/0)

  8) ................... انرژي منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد است  . (5/0)

  9 ) در موارد زير چشمه نور و غيرمنير را مشخص كنيد؟ (1) 

      صندلي ( .................. )          لامپ روشن ( .................... )       مريخ ( ................... )               ستارگان ( ................. )  

  10) كداميك از تغييرات زير گرماده و كداميك گرماگير است ؟ (1)

      سوختن شمع ( .............. )      تبخير آب (................... )        ذوب شدن آهن ( ................. )     پختن تخم مرغ ( ................. )

  11 ) سنگهاي زير مربوط به كدام گروه از سنگها هستند ؟ (1)

    ژيپس ( ................. )         گرانيت ( ..................... )        مرمر ( .................. )         كنگلو مرا ( ..................... )

  12) اصطلاحات زير را تعريف كنيد . (2)

    هسته ي زمين:

    بسامد يا فركانس :

    كاني :

    كاتاليزگر :   

  13) سه شرط لازم براي ايجاد يك جريان همرفتي را نام ببريد ؟ (5/1)

  14 ) سايه چگونه تشكيل مي شود  ؟ (1)

  15 ) دو ويژگي مهم سنگهاي رسوبي را بنويسيد ؟ (5/0)

  16 ) قانون پايستگي جرم را شرح دهيد ؟ (1)

  17 ) چرا به بعضي از كاني ها جواهر گفته مي شود ؟ (1) 

  18 ) نفت خام چيست و چگونه تشكيل مي شود ؟ (1) 

 

( موفقیت شما آرزوی قلبی ماست  )

فعالیت های عملی : 5 نمره

جمع نمرات : 15

 جمع کل :20

 

[ دوشنبه بیست و هفتم دی 1389 ] [ 11:48 ] [ محمد رئيسي ]

_

مديريت آموزش و پرورش شهرستان نيكشهر

                                               سنجش و ارزشيابي تحصيلي                                     مهر آموزشگاه

  مدرسه راهنمايي شبانه روزي شهيد ذوالفقاري

سال تحصيلي:(90_89)

تاريخ امتحان:14/10/89  

ساعت برگزاري:  7صبح

سوالات امتحان درس: علوم تجربي

پايه :  دوم

مستمر نوبت  اول

وقت امتحان : يك ساعت

نام و نام خانو ادگي :

نام پدر :                                                        

شعبه :

...............................................................................................................................................................................................................................

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالات

  1) در كدام روش از انتقال گرما نيازي به وجود ماده نيست؟ (5/0)

    الف ) رسانايي                         ب ) همرفت                     ج ) تابش                      د ) جابجايي

  2 ) در موتور اتومبيل در كدام مرحله شمع موتور اتومبيل جرقه مي زند ؟ (5/0)

     الف ) مكش                          ب) خروج دود                       ج ) فشرده شدن                     د ) آتش گرفتن 

  3 ) كدام گزينه كاني ثانويه است ؟ (5/0)

    الف ) كلسيت                         ب) كوارتز                        ج ) ميكا                             د ) فلدسپات

  4 ) عاملي كه باعث افزايش سرعت واكنشهاي شيميايي مي شود. (5/0)

    الف ) واكنش دهنده                   ب ) كاتاليزگر                      ج ) دما                     د ) گرما

  5) به قسمتي از زمين كه در زير پوسته قرار گرفته است .......................... مي گويند . (5/0)

  6 ) در انتقال گرما به روش رسانايي ‌، انرژي گرمايي از طريق .......................... و ضربه زدن به تمام ماده منتقل مي شود . (5/0) 

  7) به موادي كه آغاز كننده ي يك تغيير شيميايي هستند ......................... گفته مي شود . (5/0)

  8) وقتي يك قسمت از مايع را گرم كنيم چگالي آن قسمت از مايع ................ مي شود . (5/0)

  9 ) در موارد زير چشمه نور و غيرمنير را مشخص كنيد؟ (1) 

      خورشيد ( .................. )          كبريت افروخته ( .................... )       ماه ( ................... )               عطارد ( ................. )  

  10) كداميك از تغييرات زير گرماده و كداميك گرماگير است ؟ (1)

      سوختن شمع ( .............. )      پختن غذا (................... )        ذوب شدن آهن ( ................. )     انجماد آب ( ................. )

  11 ) سنگهاي زير مربوط به كدام گروه از سنگها هستند ؟ (1)

    سنگ گچ ( ................. )         بازالت ( ..................... )        كوارتزيت ( .................. )         كنگلو مرا ( ..................... )

  12) اصطلاحات زير را تعريف كنيد . (2)

    پوسته ي زمين:

    بسامد يا فركانس :

    كاني :

    اكسايش :   

  13) سه شرط لازم براي ايجاد يك جريان همرفتي را نام ببريد ؟ (5/1)

  14 ) امواج الكترو مغناطيسي را با امواج صوتي مقايسه كنيد ؟ (1)

  15 ) دو ويژگي مهم سنگهاي رسوبي را بنويسيد ؟ (5/0)

  16 ) قانون پايستگي جرم را شرح دهيد ؟ (1)

  17 ) چرا به بعضي از كاني ها جواهر گفته مي شود ؟ (1) 

  18 ) چهار مورد از راههاي شناسايي كانيها را ذكر كنيد ؟ (1) 

( موفقیت شما آرزوی قلبی ماست  )

فعالیت های عملی : 5 نمره

جمع نمرات : 15

 جمع کل :20

 

[ یکشنبه نوزدهم دی 1389 ] [ 10:19 ] [ محمد رئيسي ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ